NGÀY 5-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A A.Tân 0982137883 Loại thiết bị: WD 250 Gb S/N: WXK1A50V6455 Tình trạng: Lỗi cài đè ổ dữ liệu

Cường Mạnh

 

NGÀY 3-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A A.Tân 0982137883 Loại thiết bị:     WD 250 Gb S/N: WXK1A50V6455 Tình trạng: Lỗi cài đè ổ dữ liệu

2

 

Comments

comments