NGÀY 30-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Sáng 0986888031 Loại thiết bị: Samsung40Gb S/N: S01JJ20Y569714 Tình trạng: Chết cơ

Cường Mạnh

NGÀY 30-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Sáng 0986888031 Loại thiết bị:  Samsung40Gb S/N: S01JJ20Y569714 Tình trạng: Chết cơ

3

Comments

comments