Ngày 6/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Tịnh (01678686113) . Loại thiết bị: Western 320GB. Tình trạng: Cháy mạch.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Tịnh (01678686113) . Loại thiết bị: Western 320GB. Tình trạng: Cháy mạch.

A Tịnh

Comments

comments