NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Thiệu- Hải Dương 0989640133 Loại thiết bị: HDD 40G WD S/N: WMAMA6246226 Tình trạng: Lỗi truy xuất kém sau khi ghost bị mất điện

Cường Mạnh

NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Thiệu- Hải Dương 0989640133 Loại thiết bị: HDD 40G WD S/N: WMAMA6246226 Tình trạng: Lỗi truy xuất kém sau khi ghost bị mấtđiện

10

Comments

comments