NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 0982821269 Loại thiết bị: Hitachi 160GB S/N: SJJ680TE Tình trạng: Lỗi ko nhận

Cường Mạnh

NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 0982821269 Loại thiết bị: Hitachi   160GB  S/N: SJJ680TE Tình trạng: Lỗi ko nhận

5

Comments

comments