NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị Thúy 0904544045 Loại thiết bị: Segate 500Gb S/N: Z2A95423 Tình trạng: Lỗi Modul

Cường Mạnh

NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị Thúy 0904544045 Loại thiết bị:  Segate 500Gb S/N: Z2A95423 Tình trạng: Lỗi Modul

6

NGÀY 7-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị Thúy 0904544045 Loại thiết bị: Segate 500Gb S/N: Z2A95423 Tình trạng: Lỗi Modul
Rate this post

Comments

comments