NGÀY 8-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Sinh 0903200384 Loại thiết bị: Seagate 160Gb S/N: 9SY0HD6H Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 8-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Sinh 0903200384  Loại thiết bị:  Seagate  160Gb S/N: 9SY0HD6H Tình trạng: badsector

2

Comments

comments