Ngày 8/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Huy (0917726378) . Loại thiết bị: Samsung 500GB. Tình trạng:Bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Huy (0917726378) . Loại thiết bị: Samsung 500GB. Tình trạng:Bad

A.Huy

Comments

comments