Cứu dữ liệu Máy ảo LVM, unix

Dịch vụ Phục hồi dữ liệu máy chủ ảo VMWare, Hyper-V,  … Trên nền tảng unix, sun, windows. Thời gian đáp ứng nhanh nhất , từ 2 -24h. Đảm bảo phục hồi dữ liệu toàn vẹn nhanh chóng . TRUNG … Continued