CỨU DỮ LIỆU VIRUS MÃ HÓA

Dịch vụ giải mã dữ liệu bị virut mã hóa đòi tiền chuộc, Gandcrab, Cryptowall, Cryptolocker, … Virut đổi đuôi file, mã hóa tên file thành các ký tự ngẫu nhiên hoặc, ccc, vvv, CERBER V1, V2 V3, CRAB, KRAB, … Continued