Ngày 14/12/1205. a Duyên  đến từ Hải Dương, mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500 GB, lỗi đầu từ. A ở xa mong muốn lấy lại dữ liệu trong ngày nên kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ổ cứng ngay. Sau 4 tiếng, toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã được khôi phục hoàn toàn.

ATieens