Khôi phục dữ liệu máy chủ

cứu dữ liệu khách hàng lớn, server