Khách hàng khôi phục dữ liệu virus mã hóa

  • Cứu dữ liêu virus CRAB, KRAB mã hóa dữ liệu đổi tên file

    Hiện tại chúng tôi hỗ trợ khách hàng bị nhiễm virus mã hóa đổi tên file thành .CRAB ; KRAB giải mã dữ liệu với một khoản chi phí dịch vụ. Nhưng việc kiểm tra xác định khả năng xử lý sẽ được đánh giá kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng.