khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

  • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 28/02/2020

    Ngày 28/02/220 tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng cho máy tính Thành Công tại Hà Tĩnh, ổ cứng Toshiba dung lượng 500GB trong tình trạng không nhận kèm theo tiếng kêu.