Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB cho a. Thọ (0974227832). Ổ cứng bị format mất dữ liệu. Kĩ thuật đã phuucj hồi dữ liệu ngay trong ngày. Nhưng vì khách hàng không đến copy ngay nên đến 5/1/2015 mới bàn giao dữ liệu

Thọ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments