Ngày 10/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Vân(0987776520). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

10808106_747947908652233_957504464_nNgày 010/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Vân(0987776520). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: lỗi đầu đọc

Comments

comments