Ngày 12/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn( 0912009838). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận. Dữ liệu được cứu thành công trong 1 ngày

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn( 0912009838). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng 80GB. Tình trạng: Không nhận. Dữ liệu được cứu thành công trong 1 ngày.

A Tuán

Comments

comments