NGÀY 15-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị Tâm 0904979122 Loại thiết bị: WD250Gb S/N:WXÌC@)8526755 Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 15-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Chị Tâm 0904979122 Loại thiết bị:  WD250Gb S/N:WXÌC@)8526755 Tình trạng: badsector

2

Comments

comments