NGÀY 20-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 01694637101 Loại thiết bị: seagate 500Gb S/N: 5VE1E16V Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 20-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 01694637101 Loại thiết bị: seagate 500Gb S/N: 5VE1E16V Tình trạng: badsector

2

Comments

comments