NGÀY 25-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Thịnh 0913022571 Loại thiết bị: SamsungATA 40Gb Tình trạng: Mất phân vùng – chia lại phân vùng.mất dữ liệu

Cường Mạnh

NGÀY 25-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Thịnh 0913022571  Loại thiết bị:   SamsungATA 40Gb Tình trạng: Mất phân vùng – chia lại phân vùng.mất dữ liệu

7

Comments

comments