NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Bình 0903227683 Loại thiết bị: Maxtor 40Gb S/N: K13KSNGGZ9999 Tình trạng: Không nhận

Cường Mạnh

NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Bình  0903227683 Loại thiết bị:   Maxtor 40Gb  S/N: K13KSNGGZ9999 Tình trạng:  Không nhận

4

Comments

comments