NGÀY 28-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Long 0914639472 Loại thiết bị: seagate 1,5TB S/N: 9VS2AQWA Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 28-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Long 0914639472  Loại thiết bị:   seagate 1,5TB S/N: 9VS2AQWA Tình trạng:  badsector1

Comments

comments