NGÀY 8-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:CtyCP Tin Học & CN Mới VITICO – TP.Đà Nẵng 05113871838 Loại thiết bị: Segate 500GB S/N: Z3TKADWM Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Cường Mạnh

NGÀY 8-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:CtyCP Tin Học & CN Mới VITICO – TP.Đà Nẵng 05113871838  Loại thiết bị:  Segate  500GB S/N: Z3TKADWM Tình trạng: Lỗi đầu đọc

3

Comments

comments