NGÀY 9-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Minh 0934465271 Loại thiết bị: Hitachi 500Gb S/N: P7D3D3DE Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 9-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Minh 0934465271 Loại thiết bị:  Hitachi 500Gb S/N: P7D3D3DE Tình trạng: badsector

14

Comments

comments